logo-title

home-iconsearch-icon contact-icon
Follow on indian-heritage fbindian-heritage pinterestmenu
Compositions of Subbarama Iyer
(Lyrics provided by Mr.Lakshman)

vEsai oruvar mIdil (p).  rAgA:  shankarAbharaNa.  rUpaka tALA.  Subbarama Iyer.

P:  vEsai oruvar mIdil pAsham vaikkalAmODi kAsaik-koDuttavanE kaNavan

A:  dEshAdhipat enru rAjagOpAlan mEl Ashai manadileNNi mOsam pOgalAmODi

C1:  cittam karaiya namadu kIrti solgira pErai tiruDarenrallavO terindukoLLa vENum
shradaiyAi maiyal mIri varugiravar taltaDavi avar tEDum dhanattaip-parikka vENum

   2:  jnAlamIdinALai nALaiyenrE namakku nayavanjakamAi solvAr nambappOgAdu mAnE
kAlam iduvO kali kAlam enrE ninaindu kATruLLa pOdellAm tUTrikkoLLavENum

   3:  kAman kalai paDittuk-kalvi seibavanrannai gaNyanenravan pAlirk-karuttu vaikkap-pOdAdu
mAn oruvar seigudAlE mAralAmODi nambinOr shempon mukham nAm ingarivadEdu