logo-title

home-iconsearch-icon contact-icon
Follow on indian-heritage fbindian-heritage pinterestmenu
Compositions of Subbarama Iyer
(Lyrics provided by Mr.Lakshman)

enna kAriyam (p).  rAgA:  kalyANi.  aTa tALA.  Subbarama Iyer.

P:  enna kAriyam kaNDu indak-kumaran pEril iccai vaittAi maghaLE

A:  cinnam shiriyan mEluminnam kuzhandai vElan
sheDiyum kADu malaiyum kuDi vAzhkkaiyum nilaiyum

C1:  tEDik-kANavenral Odi malai malaiyAi senru tigaikka vENDum ava-
sEvaiyOveLidalla maDamarangaL ceppavevarAlAgum nADit-tirindArk-
kunrai kOTi kOTiyAgavE nALaikkum viLaiyATTAit-tALAleTri erivAn pADuvOn
oru kavip-pADinAlum kELAn padinAyiram pugazhATru p-paDaiyaik-kETpAn

   2:  shOkamennaDi mAdE Eka puruSanAghat-tUya tinaippunam senru angE sholum
AyalOTTa ninra ariyAppeNNai EmAtti tUkkik-koNDEnE anru AshaiyAl kELaDiyE
avanrandanaiyO pAvi adilum bhikSANDi paTravannaiyE muzhu nIli
vagai sEr bhadrakAli vAitta mAman jOli vaiyaga sUtra tAnaiyO paNNuvar gEli