logo-title

home-iconsearch-icon contact-icon
Follow on indian-heritage fbindian-heritage pinterestmenu
Compositions of Subbarama Iyer
(Lyrics provided by Mr.Lakshman)

Eninna mayangugirIr (p).  rAgA:  kAmbhOji.  no given tALA.  Subbarama Iyer.

P:  Eninna mayangugirIr sAmi etti etti ennai mikka kaTradellAm koTTi koTTi

A:  pOna nAL mudalAi nIrum nAm irunda orumai pOl vArirundAr tiruppOrUr vElavarE
jnAna siru pAtakarE tOghai mayil vAhanarE nanru nanru undan nEsam inru terindEn vishvAsam

C1:  aNDaiyiTriraNDa peNNaik-kaNDiduvaraikkum avaL AshaiyAl varAdirundIrAgilum anda
Ashai arubadu nAL mOham muppadu nAl enrArum sollap-pAril innam kELviyillaiyO
koNDa mayilOnai enpAr kaNDa sukham pOl ninainduk-koNDIrO angE ippaDi kUDalAgumO
aNDina iDam sandEhamAna Alinganam vandIr ATTup-paDaitta vAli cETTai seigirIrE pOm pOm

   2:  munnE aindu pinnE aindu pandalil padinaindumAi mun paNam koDuttu munnE mOsam paNNi nIrO
muDavan kombut-tEnukkAshai uTrAppOl avan enmEl mOhamAgirIra kAriyam sariyAgumO
enna sondakkAri AnAlum balavantamO seyyum irukkudO nItiyai eNNi uLLattil
ennaden ariyAmal nannayamAi pEsip-pUmEl EttugirIr ennak-kaNDo pAttiyappaDuvaduNDO

   3:  dAsigaLukkuravu paNam kAsu mEl iruppadenrum sangati terindu summA irukka vandIr
jAla cakra sthApitam iruppirapprapangaLukkenna sAkSi vEN bhAgyangaL tAnE IyumE
kucanai teriyAlalla vAi pUsiyE ennOrivu sondam koNDADugiradai turavaiyum
EsiyE onrumillai engum kaiyai virikkirIr indak-kUzhukkAi irubatteTTu nAmam pOdum pOdum

   4:  candaNak-kuzhambai vAri pandu mulaimEl iraittut-tALADenrum kaiyait-toTTuttAn irukkirIr
tarikkum maNNaik-kayarAit-tirittu vAnattai villai tAgavaLaittE mayakkiyEgap-pArkkirIr
enda vidamum sharaNam pOTTAlum iDiyAdippO endanuDam sonnadellAm kaiyin mEl vayyum
endappaDi seidAlum eNNattinpaDi naDakkum enraik-kuzhandai vElan vandirukkum vaDivElarE