logo-title

home-iconsearch-icon contact-icon
Follow on indian-heritage fbindian-heritage pinterestmenu
Compositions of Subbarama Iyer
(Lyrics provided by Mr.Lakshman)

avaraip-pOl (p).  rAgA:  vasantA.  cApu tALA.  Subbarama Iyer.

P:  avarip-pOl kiDaikkumO enakkum en Ashaikk-isainda kaNNALanaDi

A:  kuvalayam pugazh vELUr muttukumArasvAmi guNam onru pOdumE paNam enna taraNum peNNE

C1:  arumaiyA ennai vAvenru azhaippadu pOdumE aravinda mukhattai pArttAlum pashi tIrumE
anbAlE aravaNaittu naDattuginra vinOdam yArukku kiDaikkum ib-bhuvi mIdu tAnE

   2:  ettikkum tittikkum pugazhumAnukkedirAinnoruvarai sollap-pOmOLaDiyanamE
saTru nEram kANAviTTAT-rONAdellAm tONum sarva jIvAdhAranennum sarasa shilaiyaip-pOrtta

   3:  pattan subbarAman solum tamizh mEl adhika mOham paNNavar tilakan kaTra viddaigaLa anEkam
eddishaiyinum OngamennumAn seida sambhAvam EindizhaiyE en solvEn eNNam kAmap-pravAham