logo-title

home-iconsearch-icon contact-icon
Follow on indian-heritage fbindian-heritage pinterestmenu
Compositions of Subbarama Iyer
(Lyrics provided by Mr.Lakshman)

arivEn arivEaDA sAmi (p).  rAgA:  aThANA.  rUpaka tALA.  Subbarama Iyer.

P:  arivEn arivEnaDA sAmi undan asaippum iru kai visaippu pasappum

A:  arigjnargaL Ettum vELUr tanil mEviya ayyanE meyyanE panniru kaiyanE

C1:  vENDiya poruLai koDuttuk-koDuttu veruvAip-pin manam salittu salittu veruttavar pOl
bigu sheigirAi duraiyE ENDi ENDi enrE EsugirIr pEshugirIr EdukkO ennuDan vAdugaL
seigirIr Edukkum anjuvAL enreNNip-pArAdIr irundum ummiDam karuttai mettavum

   2:  kaDaikkaNNAl enai miraTTi miraTTi karuNaiyuLLOr pOLap-paDittu paDittu kathai
eDuttOdum un ezhil vagaiyellAm teriyum viDai uyarndavan tanai muttayyanE vINukkuzhaippAL
enreNNi mayangAdE vindai naTam puri sundara mayil mEl vEDikkaiyAi varum vADikkaigaL metta

   3:  vEsaikkum kAsukkum dondamallavO mEdaki nAn unakku sondamallavO vINAshai kondu
innAL ennal phalan kaNDEn sAmi pAsham adAm subbarAman shen tamizhaip-pADum ennuDanE
kUDumummuDaiya Ashai vArttai kETTu mOsam pOnEn migavannATsonna mozhil innALvaraik-kANEn