Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
hara mrtyunjaya.  rAgA:  mAyAmALavagauLa.  Adi tALA.

P:  hara mrtyunjaya ambikA nAyakA hari kamalAsanAdyamara pUjitapAdA
A:  parama pAvana nAmA bhakta janA rAmA paripUrNa kAmA pAlita sOmA
C:  mAmava shankara madurAdhIshvarA mAdhava priyakara manOharA sharIrA
    kSEmakara shambhO shrIkaNTha vibhO jaya jaya harikEsha jaya citsabhEshA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home