Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
girIsham mahEsham.  rAgA:  kAnaDA.  khaNDa cApu tALA. 

P:  girIsham mahEsham krpAlavAlam 
A:  surarAja pUjitam sukumAra sundaram naravAha sEvitam nAda tanu bhAvitam 
C:  kanakAdri vAsinam kALakaNTham haram vanamAli vidhi cakra vanditam praNamAmi munijana hrdgEham mUlakAraNam muktidAyakam mOda harikEsham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home