Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
giri dhanvinam.  rAgA:  kOkiladhvani.  Adi tALA.

P:  giri dhanvinam krpAkaram girirAja tanayA ramaNam
A:  varadAyakam vAmadEvam paramEshvaram pApa haram
C:  tumburu nAradAdi gEyam duStavidAram guNasAram
    ambikA kaLatram harikEsham mangaLAkAram vandE shivam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home