Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
durgAdEvi.  rAgA:  navarasakannaDa.  Adi tALA.

P:  durgAdEvi durita nivAriNi
A:  svargApavarga saukhya dAyini surEsha pAlini salahu janani
C:  prANAgni samyOgadi janisida praNava nAda sapta svara rUpiNI
    vINAdi vAdya nrtya gAna vinOdini harikEsha bhAmini  

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home