Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dEvAya haviSE.  rAgA:  guNDakriyA.  khaNDa cApu tALA.

P:  dEvAya haviSE dhIrAya namastE
A:  bhavabhaya haraNAya pAvana sucaritAya 
    AvaraNa rahitAya ambikA ramaNAya
C:  vEda svarUpAya vrSabhArUDhAya nAda rasa nilayA navanIta hrdayAya
    Adi dEvAya shrI harikEsha rUpAya mOdakara caritAya mukti sukha bharitAya 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home