Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
caNDikE shrI.  rAgA: nArAyaNi.  rUpaka tALA. 

P:  caNdikE shrI cAmuNDEshvari
A:  caNDa muNDA sura mardhini salahennanu skanda janani
C:  candrarE golla satbAlE catuSSaSTi kalAlOlE
    indravandya harikEsha hrdayEshvari hari sOdari 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home