Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhujanga bhUSaNa.  rAgA:  cencukAmbhOji.  Adi tALA.

P:  bhujanga bhUSaNa purANa puruSA bhUta nAyakA mAmava 
A:  gajAnana janaka gangA shashidhara nijabhakta mandAra nigamAgamAdhAra
C:  carAcarAdi sakala lOka samrakSaNacaNa sadguNa parAdi 
    satvArikAtmaka bhavapAsha mOshaka virAT-svarUpA 
    vimalAkAra harikEshapura akhilANDa nAyakA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home