Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhava pAsha.  rAgA:  puSpalatikA.  khaNDa cApu tALA.

P:  bhava pAsha mocakam parama sukhadAyakam
A:  dhavaLAnga bhAsuram shashikaLA shEkharam 
    bhuvanAdi kAraNam pUjita SaDAnanam
C:  vandEham madhurEsham mAdhavam harikEsham sundarAngam 
    ramA sEvitam shankaram sumabANa sUdanam shruti shirrO bhUSaNam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home