Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
vrSAngam bhajarE.  rAgA:  kEdAragauLa.  Adi tALA.

P:  vrSAngam bhajarE mAnasa vividha karma bhavam tyajarE mAnasa
A:  viSAda haram vimala caritam niSAda vESam nirjara tOSam
C:  rAja virAjita ramya jaTAngam ramaNI maNDita ramya vAmAngam
    AjAnubAhum harikEshapura gEham akhilANDa kOTi brahmANDa nAyakam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home