Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
varasiddhi vinAyakA.  rAgA:  kAnaDA.  Adi tALA.

P:  varasiddhi vinAyakA sumukhA
A:  sharaNAgatArthi shamanA vAmanA caraNA vighna haraNA vAraNA
C:  gaNa parivAra gajamukha dhIra guNa mUlAdhArA kumkuma sharIrA
    phaNi rAja hAra bhaktavarA dhIrA harikEsha tanayA sundarA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home