Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
vEdattin ucciyil (viruttam).  rAgamAlikA. 

    rAgA:  kEdAragauLa.
1. vEdattin ucciyil viLangu mei jnAnavoLi vrikSattu malarin maduvE
   viNNATTavargaL uru tuyar tIrkkavE vengALi uruveDuttE magiDanAm
    rAgA:  aThANA.
2: kAdakanai veTTikkuDal parittuk-kurudi kAnakkuDitta nIli
   kalagamiDu caNDa muNdargaL shiramurugavE kAlanukkiraiyAkkiyAi
    rAgA:  Anandabhairavi.
3: tItakalumunjaiyilum kALI kaTTattilum dikkeTTum ninrADiDum 
   dEvi bhagavati shUli trinEtra dhAriNi trilOkamum paDaittu
    rAgA:  mOhana
4: mAdhavarum hri brahmanAgiya arumEtta varumAtSimai koNDa 
   shelvi mAvUr vaLam peruga vanda mAtangiyE mAkALi aruL sheivaiyE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home