Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
vANi nityakalyANi.  rAgA:  sarasvatimanOhari.  Adi tALA.

P:  vANi nityakalyANi vra pustakapANi
A:  ENi nayanE Ishvari vINApANi shrI vidhirANi
C:  surasEvitE hara sOdari cira agjnAna timira bhAskarI
    sharaNanTinammA sarva shaktIkari harikEshapriya dAsa shrIkari

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home