Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
vana durgE.  rAgA:  vanaspati.  rUpaka tALA. 

P:  vana durgE vanaspati mahArAgjni mAtangi 
A:  dIna pashikhindu lOcanE dIna janAvanE 
C:  paramArtha sukha sArE pApa vidAriNi dhIrE  
    harikEshapura sadanE hari sannutE salahau

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home