Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
vAmadEvA.  rAgA:  mOhana.  Adi tALA.

P:  vAma dEvA mahAnubhAvA mAm pAlaya krpAkara shankara
A:  sOmashEkhara shubha sukumAra sharIrakAma 
    madana shrIkaNTha saccidAnanda
C:  nAgAbharaNA nAga carmAmbara nArada muni gEya rAja kalAdhara
    bhOgi shayanakara pUjita padayuga vAgIshadyamara vandita harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home