Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
tAyiDattil.  rAgA:  jOnpuri.  Eka tALA (tisragati)

P:  tAyiDattil anbillAda janmam vINE (peTra) 
C1: tAi nATTil anbillArkku dharmamEdu karmamEdu 
    pEyAit-tiriyumavar pErEdu (paNap)
 2: mAnilattu makkaLellAm magizhndiDum 
    narsOdararE tAnenavarindu tAyaip-pOTruvIrE (peTra)
 3: jAti matattAl shaNDai tAnEyiDum pEdayaraE 
    jAtiyEdu matangaLEdi shATruvIrE (ungaL) tAyiDattil
 4: oTrumaiyillAda nIngaL ulagattai AluvIrO kaTrum 
    arivillAda kashaDargaLE (kalai) tAyiDattil
 5: talaivar vacanam kETTu shAntamODavark-
    kuTpaTTu kalavarangaL sheivadai nIr kaiviTTu (vIN) tAyDattil
 6: shAntam ahimsai pUNDu carkAvaikkaikoNDu gAndhi
    aDigaL upadEshameik-kaNDu (mahAtmA) tAyiDattil

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home