.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sthANum bhajAmyaham.  rAgA:  karNaranjani.  khaNDa cApu tALA.

P:  sthANum bhajAmyaham shankaram shAstam shAshvatam 
A:  vENu vana nAtham vEdanuta gItam vINA gAna priyam vishvandurIyam
C:  kAla bhaya mOcanam kAmadhEnu bhEdanam shUlapANim 
    gurum sukhadam kalpatarum nIlakaNThEshvaram nirmalAkAram 
    mUla harikEsha para muktidam varam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home