.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrImat simhAsanEshvari.  rAgA:  shuddhasAvEri.  Adi tALA.

P:  shrImat simhAsanEshvari shrI shankari kAmEshvari
A:  shrimat rAjarAjEshvari kAmakOTi pIThEshvari
C:  sArasAkSa sahOdari sArA nandijari cAru caritrE 
    cakrapAlini mArAri harikEsha bhAmini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home