.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI vishvEshvarA.  rAgA:  harikAmbhOji.  Adi tALA.

P:  shrI vishvEshvarA jaya sarvEshvarA
A:  sEvita suragaNa cinmayAnanda guNa dEvI sahita shiva shrIkaNTha dEvadEva
C:  sharavaNatAta sajjanObhEda kurusham mama shrI kumbhajAdinata
    nara vAhana priya nArada mukhAshraya hara hara sarvEsha harikEsha jagadIsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home