.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI virUpAkSA.  rAgA:  gauri.  khaNDa cApu tALA.

P:  shrI virUpAkSA shikSita dakSa
A:  bhAva bhaktim dEhi bhaktajana pArijAta 
    dEvAdi dEva mahAdEva hara shrIkaNTha
C:  kAmatanuhara nEtrA kamanIya shubhagTrA kanjajahari mitra karuNA 
    samudrA hEmagiri nilaya hiraNmayA sAmagAna lOla sadaya harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home