.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI paramEshvara.  rAgA:  madhyamAvati.  Adi tALA.

P:  shrI paramEshvaram cinmaya tava pada bhaktim dEhi mAm pAhi
A:  shrIpati shashipati vANIpatimukha sEvita citghana shrIkaNTha shiva bhava
C:  hara tava shata nAnASTOttara shubha vara sankIrtanam racitam samarpitam
    mAmava harikEsha varadA bhayakara kAmita dAyaka kAncana vigraha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home