.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shashishEkhara.  rAgA:  pUrNacandrikA.  Adi tALA.

P:  shashishEkharam sAmbhasadAshiva
A:  pashupatE shrI pArvati nAyakA nishicarakAlA nija bhaktapAlA
C:  mrgadhara gangAdharA jaTAdhara nagadhara shashidhara ramaNIdhara hara
    khaga vAhanAdi sEvitapAdA nigamAlayA shrI harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home