.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sharaNam vijaya.  rAgA:  vijayasarasvati.  Adi tALA.

P:  sharaNam vijaya sarasvati mAyE sarva jIva dayApari brahmajAyE
A:  niravadhi sukha dAyaki nIrajAkSi sarasIruhAsini sarvasAkSi
C:  kSarAkSaRAdi sarva bhUtavyApi sarva yantra mantra tantra
    svarUpi vara lakSmi shakti vAgIvari harikEshadAsa alankAri

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home