.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shankara gangAdhara.  rAgA:  shuddhasAvEri.  Adi tALA.

P:  shankara gangAdhara shrIkaNThA sarvalOka sharaNyA mAmava
A:  pankaja bhavAdi bhakta pUjita sankaTa haraNA sakalEshvarA
C:  shUla kapAla parashu mrgadharasundarAkAra suragaNa vandyA
    kAma dhana phaNi kankaNa pANE kAmita phaladA shrI harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home