.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shambum kaToram.  rAgA:  bhUSAvaLi.  Adi tALA.

P:  shambum kaToram sadAshrayEham
A:  kumbhaja sEvitam guruguha tAtam Dambara hitam haram Damaruga drtakaram
C:  nArAyaNa priyam nArada sEvyam nAda sharIram navamaNi hAram
    bhUrAdi bhuvana pOSaNam tOSaNam mAraharam harikEsham Isham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home