Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sannutAngi (daru varNa).  rAgA:  vasantA.  Adi tALA.

P:  sannutAngi shrI cAmuNDEshvari shatOdari sAdhu janAvanE sArasa nayanE
A:  punnama candruni bOlumukhi bhUpa nAlvaTi shrI krSNEndra sannutAngi
C:  bAlE bhava harikEshalOlE bhakta pAlE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home