Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sAkEta bhUpatE.  rAgA:  mukhAri.  Adi tALA.

P:  sAkEta bhUpatE shAnta guNanidhE
A:  kAkAsura rakSita kanjaja bhavanuta lOkAbhi rAmA rudrapriya nAmA
C:  kuvalayadaLa nIlA kumbhakarNa kAlA bhava parihArA pApa vidUrA
    bhava manmatAkArA natajana mandArA avanIpati bAlA harikEshapura lIlA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home