Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sahasrAkSam.  rAgA:  nAyaki.  rUpaka tALA.

P:  sahasrAkSam sAmbhavam shAntam sadAshivam
A:  mahanIya guNashIlam vara bhakta paripAlam
C:  tAmasa ratiguNa rahitam tAdAtmikamAshrayE 
    kOmaLa rUpam shrI harikEsha mahEsham surE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home