Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
saccidAnanda.  rAgA:  dEvagAndhAri.  khaNDacApu tALA.

P:  saccidAnanda vigrahE cakranutE
A:  accuta sahajAtE Ananda gEhE
C:  shyAmaLE sukhapANi shakti nitya kalyANi hEma vINApANi
    indirE pAlisau kAmAri harikEsha kAmini bhAmini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home