Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
rAjarAjadhitE.  rAgA:  nirOSTA.  tisragati Eka tALA.

P:  rAjarAjadhitE nAdanidhE shAradE
A:  tEjAshrtE shrI lalitE shrI Isha sahajAtE
C:  nInE harikEsha rAgjni nInE nitya kalyANi 
    nInE shrI krSNEndrana rakSaNE jaya janani

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home