Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
puruSam pUSadanta.  rAgA:  dEvamanOhari.  Adi tALA.

P:  puruSam pUSadanta bhItamAshrayE
A:  nirupama shIlam nijadAsa pAlam paramEshvaram haram phaNirAja haram
C:  girijAnAtham gItamOdam karuNApAngam kAmita dAyakam
    harikEsha rUpam Ananda dIpam sura pArijAtam sumukhatAtam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home