Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
pankaja lOcanirA (pada varNa).  rAgA:  Anandabhairavi.  Adi tALA.

P:  pankaja lOcanirA bhAmA parama suguNi maNirA I paNati
A:  pankajanAbha bhakta shirOmaNI bAla rAma varma citrOdaya nrpamaNi
(muktAyi svarA)
1:  nIvE suguNa rAjAdhipatirA ninnu neranammiti
2:  nimala harikEsha bhakta satimaNirA sogasugADa nI sari
3:  nija sukumAruDu lEdu gAdaDarA nIdu kIrtipa anuvalalE
4:  nikhila lOkamula prakAshamuganE vikAsamai velagu cunnadi gadarA
5:  nija guNa vanitalaku tagina patiniyani talacina sumatanumatirA
6:  nirupama guNa gaNanidhi mahA madhura gAnanidhirA rasaganirA
7:  niravadhi sukha dAyini mahAmati rAcuka mrdu vacanirA bahu sukhirA
8:  nimiSamunE sumagamanE talaci sadA mudA sukhAnubhavamu kOrinadi

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home