Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
panca vaktaram.  rAgA: hamsadIpaka.  Adi tALA.

P:  panca vaktram AshrayEham 
A:  kuncitapAdam guhatAtam pancanadIsham parAtparam
C:  bANa bhadra sangata tOSam pArvatIpriyam bhakta bhUSaNam
    vANIpati vanditam vara harikEsham vAmadEvam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home