Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nIlAyatAkSi.  rAgA:  vijayashrI.  rUpaka tALA.

P:  nIlAyatAkSi nIvE jagat sAkSi
A:  shUlini sukhapANi sumacArivairi rANi
C:  nAdAtmaka prapancamayE nAmarUpa rahitE shivE
    vEda vEdAnandasArE vimalE harikEshapriyE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home