Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nI pAdamulanu.  rAgA:  naTabhairavi.  Adi tALA.

P:  nI pAdamulanu nammitini nikhila lOka janani shrI kAntimati
A:  gOpAla sOdari gauri pAparahita paramEshvari
C:  janmAdi pandahAriNi shrI naTabhairavi bhUSaNi 
    cinmayE mAyE shyAmaLE shrI harikEsha priyE kOmaLE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home