Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
navarAtrOtsava.  rAgA:  alankAri.  rUpaka tALA.

P:  navarAtrOtsava vaibhavE nAmanubhavasitE bhAgyavu
A:  bhuvanEshvari purANi purahari nityakalyANi
C:  sarva shakti cAmuNDEshvari sarva bhAgyadAyini gauri parvatEndra
    sukumAri  bhaktajanA akhahAri garva rahita jaya nAlvaDi krSNarAjEndra
    hrdaya kamalavAsa harikEsha kAmini poreyaLa manOnmaNi

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home