Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nava lAvaNya.  rAgA:  hindOLa.  rUpaka tALA.

P:  nava lAvaNya rUpADHyE nAradAdi munIDyE
A:  bhavAmbudhi taraNi caraNE bAlE karuNAlavAlE
C1:  mahAmAyE mantra nilayE mahAdEvimahimAlayE mahEndra maNivalayE mahAbala giri nilayE mahA mAtE poreyeLa     varadE mahitE harikEsha niratE
 2:  mahAdEva bhaktavarana mahishUrAdipana mahanIya jaya nAlvaDi mahipa shrI krSnEndrana mahA mAtE poreyaLa varadE mahitE harikEsha niratE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home