Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mAtE malaya (daru varNa).  rAgA:  khamAs.  Adi tALA.

P:  mAtE malayadvaja pANDya samjAtE mAtanga vadana guha
A:  shAtOdari shankari cAmuNDEshvari candra kalAdhari tAyE gauri
   (muktAyi svara sAhityam)
    dAtA sakala kalA nipuNa catura dAtA vividha mada samaya samarasa 
    dAtA sulabha hrdaya madhura vacanadAtA sarasa ruciratara svara laya 
    gIta sukhada nija bhAva rasika vara dAta mahishUra nAda nAlvaTi shrI
    krSNa rAjEndrara tAyE sadA pore mahite harikEsha manOharE sadayE
C:  shyAmE sakala bhuvana sArvabhaumE shashi maNdala madyagE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home