Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mangaLadAyini.  rAgamAlikA.  Adi tALA

rAgA:  kalyANi
mangaLadAyini mAtangi mahiSAsuramardhini kalyANi angaja
janaka sahOdari shankari akhilANDEshvari karuNipudau gauri
    
rAgA:  bhairavi
mahimAnvita mahanIya guNasAndra mahAdEva bhakta durINa ghana
mahishUrAdhipa nAlvaTi shrI krSNa mahArAjara sadA salahau bhairavi
    
rAgA:  kAmbhOji
kaNThIrava shrI nrsimha bhUvara kamanIya guNa ghana vacana madhura
maNDalAdhipa mAnyAtigabhIra vasudhA patigaLa poreyeLa kAmbOdhi
     
rAgA:  Anandabhairavi
shrI jaya cAmarAjEndra bhUvararanu shrI satya prEma kumAra dEviyara
shrI AyurA- rOgya vanu karuNisi shrIkari Anandabhairavi pAlisu
    
rAgA:  shrI
shrIkarAyadu rAjakuladavaru shiva harikEsha varapada bhaktaru
akaLankaru A candrArkavu avaniyALalu aanugrahisu janani

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home