Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mahAragjni.  rAgA:  gauLipantu.  tripuTa tALA.

P:  mahArAgjni mahAlakshmi mahA tripurasundari
A:  mahA rAjarAjEshvari mahAbala giri nivAsini
C:  dEva dEva pUjitE paradEvatE namOstutE 
    bhAva jAri harikEsha bhAgadEya paramEshvari
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home