Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mahA tripurasundari.  rAgA:  pUrNacandrikA.  rUpaka tALA.

P  mahA tripurasundari manOnmaNi mahA rAjarAjEshvari shankari
A: mahA balAdri nivAsini mAtangi madhuravANi
C: sarasadaLa nibha nayanE shArada candrAnanE bhAratI ramA 
   sEvita pAdatalE shyAmalE nIrada nibha rucirE bAlE nirupama 
   guNa shIlE sakalE parAtparE harikEsha bhAmini mAmpAhi bhagaLE
 
 
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home