Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
lambOdara sOdara.  rAgA:  kalyANi.  sankIrNacApu tALA.

P:  lambOdara sOdarA navamaNi hArA
A:  kumbOdbhava vandita kumAra guha shaNmukha
C:  vArijAsanAdi vinuta varadAyaka mArakOTi rUpa suguNa mahanIyA nAkOrinia 
    varamunu nosangi nannubrovumu shUradamana harikEshapura nivAsa
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home