Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
khaNDa parashavE.  rAgA:  yadukulakAmbhOji.  Adi tALA.

P:  khaNDa parashavE kAmarE namarE nIlakaNTha vibhO pAlayshumAm
A:  paNDita nAga kuNDala maNDita caNDahAtri puNDradhara hara
C:  dhAvanya bhasmOd-dhULita dEhA dharma rUpam nandivAhA
    pAvana nAmA paridhrta sOmA pArvatIsha harikEshA girIshA
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home