Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kausalyA nandana.  rAgA:  kEdAragauLa.  Adi tALA.

P:  kausalyA nandanA mA kamalAnana rAmA
A:  vAsavAdi vinutA vasiSTa hrnmandArA 
    dAsa lakSmaNa bharat shatrughna sOdara
C:  mahariSi kaushika makhamu rakSinci sahajamugAhalyA 
    shApamu dIrci mahAdEvuni shApamu mahA sabhalO 
    viricitamahi tanaya ceibaTTina mA harikEsha IshA
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home