Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kaNNan maNivaNNan.  rAgA:  kharaharapriyA.  rUpaka tALA.

kaNNan maNivaNNan kALiyamardhanan karuNA kaTAkSamiduvE 
kANbAi anbu pUNDAi kaNNiyamAga nAmingu naNNiya aruL puri 
mAyam namakkorut-tani sahAyan nandamundu sundaran nAraNan 
paripUraNan sukumAran mukha sOman parndAman
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home