Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kAlAtItAya.  rAgA:  shuddhadhanyAsi.  Adi tALA.

P:  kAlAtItAya khaTvAnginEnamastE
A:  mUlAdhArAya munigaNa sEvitAya mukunda pUjitAya trimUrti svarUpAya
C:  sOmashEkharAya sundaragAtrAya sOmAskandAya susvara rUpAya
    vAmadEvAya vandita charaNAya kAmamathanAya shrIkara harikEshAya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home